Kalkulator wynagrodzeń Brutto Netto 2022

UWAGA!! Kalkulator nie oblicza stawek według Polskiego Ładu. Podaje wartość przybliżoną. Jeżeli liczysz na to, że zarobisz więcej - mylisz się. 100 zł w tą czy inną stronę przy tej inflacji nie zrobi Ci różnicy

Kalkulatory wynagrodzeń, nowoczesne narzędzie przydatne dla pracodawców i pracowników.

Kalkulator wynagrodzeń to nowoczesne narzędzie, które powinien wykorzystywać zarówno ten kto szuka pracy zarobkowej jak i przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników. Do dyspozycji mamy obecnie kilka rodzajów kalkulatorów o różnym stopniu zaawansowania a co za tym idzie możliwości uzyskania za ich pomocą zróżnicowanych informacji dotyczących wszelkich kosztów pracy zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika.

Do czego można wykorzystać kalkulator wynagrodzeń?

Ogólnie rzecz ujmując kalkulatory wynagrodzeń to narzędzia, które przeliczają koszty pracy. Umożliwiają dzięki analizie wprowadzanych przez użytkownika danych określi całkowite koszty zatrudnienia danego pracownika ponoszone przez pracodawcę w tym także wszelkich składek na rzecz ZUS. Koszty pracodawcy pozwolą określić wielkość obciążenia jakie będzie musiał ponieść pracodawca poza pensją netto wypłacaną pracownikowi czyli te obciążenia, które związane są także z podatkiem dochodowym odprowadzanym za osobę zatrudnioną oraz składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itd. Kalkulator wynagrodzeń pozwala w prosty sposób oszacować wszystkie niezbędne koszty.

Kalkulator brutto netto

Kalkulator brutto netto w prosty sposób pozwala przeliczyć jakie koszty uzyskania przychodu poniesie pracodawca w związku z planowanym dla pracownika wynagrodzeniem. Wystarczy wprowadzić do niego wartość netto wynagrodzenia by system obliczył wartość brutto wynagrodzenia. Na wartość brutto wynagrodzenia składają się bowiem pozostałe komponenty czyli de facto składki i koszty pracodawcy. Dzięki wykorzystaniu w firmie kalkulatorów wynagrodzenia pracodawca w szybki sposób może oszacować zarobki brutto/netto jeśli na przykład planuje zatrudnić nową osobę. Kalkulator brutto netto pozwala także przeprowadzić odwrotną operację. Będzie to szczególnie przydatne narzędzie dla osoby zatrudnionej, która będzie chciała oszacować jaką kwotę pracodawca jej wypłaci. Wystarczy wpisać do kalkulatora wynagrodzeń kwotę brutto, a dokona on odliczeń wszystkich kosztów pracodawcy i pozwoli na wyliczenie kwoty netto do wypłaty. Zaawansowany kalkulator wynagrodzeń potrafi także wyliczyć wszystkie składki w zależności od rodzaju umowy.

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto netto?

Zarobki brutto netto zwykle powodują nieco zamieszania dla potencjalnych pracowników, szczególnie podczas poszukiwania pracy i porównywania ofert, ponieważ często występują w nich zamiennie. Analizując ofertę pracy należy zwrócić szczególną uwagę na to czy proponowane nam wynagrodzenie przez pracodawcę wyrażone jest w kwotach brutto czy netto. Zazwyczaj w umowach o pracę wynagrodzenie podawane jest właśnie w kwocie brutto i często pracownik nie wie ile będzie dostałam z tej kwoty „na rękę”. Jest to oczywiście kwota niższa niż zapisana w umowie kwota brutto ponieważ pomniejszona jest ona o składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz podatek dochodowy. Warto tu pamiętać także o tym, że w skład wynagrodzenia brutto wchodzą także różne dodatki do pensji, premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie chorobowe czy też ekwiwalenty z urlop. Od tych dodatków pracodawca odprowadza także składkę do ZUS. Nie wszystkie dodatki do pensji są jednak oskładkowane. Występują tu pewne wyłączenia.

Z obowiązku tego zwolnione są między innymi odprawy rentowe i emerytalne, diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, nagrody jubileuszowe, koszty pracodawcy poniesione na podnoszenie kwalifikacji zawodowych a także odprawy czy rekompensaty związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. By obliczyć wartość netto wynagrodzenia należy odjąć od kwoty brutto składki na ubezpieczenie społeczne, czyli te, które pracodawca przekazuje do ZUS. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Kolejną komponentą, którą należy odjąć od kwoty brutto przy obliczaniu kwoty netto jest zaliczka na podatek dochodowy. Aby ustalić podstawę do obliczenia tej zaliczki od przychodu pracownika należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu. Jak widać obliczenie kwoty netto jest skomplikowane i doskonale sprawdza się tu kalkulator wynagrodzeń. Dzięki opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne pracownik może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, otrzymuje świadczenia w razie niezdolności do pracy oraz ma zapewnione środki po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Wynagrodzenia – co warto wiedzieć?

Wynagrodzenie to jeden z podstawowych obowiązków jakie wobec osób zatrudnianych ponosi pracodawca. Wszystkie związane z wynagrodzeniem kwestie, a więc nie tylko jego wysokość ale także termin i zakres za jaki zostaje przyznane powinny być jasno określone w umowie o pracę. Podstawową zasadą, która wynika wprost z kodeksu pracy jest fakt, ze wynagrodzenie musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w określonym z góry terminie. Zwykle właśnie cykl miesięczny przyjmuje większość pracodawców ponieważ ułatwi to rozliczanie się z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez pracodawcę, które właśnie przebiega w cyklu miesięcznym. Oczywiście Kodeks Pracy przewiduje także inne okresy wynagradzania. Warto tu też pamiętać, że o ile wynagrodzenie wypłacane jest za faktycznie wykonaną przez pracownika pracę, co określa umowa o pracę są od tej reguły pewnie wyjątki. Wyjątkiem jest na przykład okres przestoju nie zawiniony przez pracownika. Wówczas, mimo że świadczenie pracy w zasadzie ustało pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo nie wykonania pracy. Warto jednak pamiętać, że w okresie przestoju pensja naliczana jest tylko według stawki godzinowej a pracodawca nie będzie miał wówczas obowiązku wypłacania na przykład premii. W sytuacji kiedy wynagrodzenie nie jest wyliczane ze stawki godzinowej, wówczas w przypadku niezawinionego przez pracownika przestoju przysługuje mu prawo do 60 procent pensji.

Wynagrodzenie za pracę

Pensja, płaca, wynagrodzenie to podstawowe świadczenie ze strony pracodawcy w zamian za wykonywaną pracę. Powinno ono odpowiadać kwalifikacjom oraz rodzajowi wykonywanej pracy. Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę pełni także rolę usprawniania pracy, podnoszenia jej jakości i jest głównym motywatorem do jej podejmowania, a co za tym idzie spełnia także istotne funkcje społeczne w szerszym wymiarze niż dana firma czy organizacja. Samo ustalenie wynagrodzenia nie jest jednak prostą i oczywistą sprawą, ponieważ poza płacą zasadniczą może składać się z wielu różnych elementów. Najczęściej stosowaną i najprostszą metodą wyliczania wynagrodzenia jest obliczanie go według czasu w ciągu którego praca jest pełniona. Stawka godzinowa nie jest jednak możliwa do zastosowania w każdym przypadku i każdej branży. Taki sposób naliczania wynagrodzenia jest relatywnie korzystny dla pracownika jako najbardziej stabilny jednak ponieważ na jego wysokość nie wpływają wyniki pracy nie zawsze jest korzystny dla pracodawcy oraz firmy i nie zawsze możliwy do zastosowania. Iną metodą jest wynagrodzenie akordowe, czyli tak zwana praca na akord. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia w tym przypadku są dające się wymierzyć ilościowe wyniki pracy. Jest to metoda szczególnie często stosowana na przykład w produkcji. Jest ona korzystniejsza dla pracodawcy ponieważ przerzuca poniekąd ryzyko skutków obniżenia wydajności pracy na samego pracownika. Jeszcze inną metodą jest wynagrodzenie premiowe. Niekiedy jest ono stosowane samodzielnie, jako podstawa całości wynagrodzenia ale zwykle jest uzupełnieniem i występuję wraz z wynagrodzeniem czasowym lub akordowym. W systemie premiowym wynagrodzenie jest uzależnione od wyników pracy. Wynagrodzenie prowizyjne występuje przede wszystkim w handlu a także szerzej pojmowanej sprzedaży, która dotyczy nie tylko towarów ale także usług. Wówczas występuje powiązanie procentowe pomiędzy wartością sprzedanych towarów lub usług, a wynagrodzeniem pracownika. Jest na przykład wyłącznym systemem w wielu firmach zajmujących się akwizycją.

Kalkulator wynagrodzeń, przydatne narzędzie w firmie

Kalkulator wynagrodzeń może być niezwykle przydatnym narzędziem dla początkujących przedsiębiorców, którzy planują zatrudniać pracowników. Szczególnie jeśli prowadzimy niewielką firmę o skromnych obrotach i chcemy się rozwijać na przykład poprzez zatrudnienie pracownika. Dzięki zastosowaniu kalkulatorów wynagrodzeń możemy precyzyjnie oszacować jaką kwotę pensji jesteśmy w stanie zaproponować naszym potencjalnym pracownikom nie narażając się jednocześnie na zbyt duże obciążenia, których obroty firmy mogą nie udźwignąć. Odpowiedni kalkulator wynagrodzeń pozwala nie tyle oszacować, co realnie określić wszystkie obciążenia jakie poza kwotą wypłacaną bezpośrednio pracownikowi, czyli kwotą netto musi ponieść pracodawca w związku z zaistniałym stosunkiem pracy. Podobnie jeśli planujemy podniesienie pensji pracownika, którego zatrudniamy – kalkulator wynagrodzenia pomoże nam określić jak zwiększą się wówczas ponoszone przez nas koszty. Równie korzystnym narzędziem okazuje się kalkulator płac dla pracowników. Szczególnie jeśli otrzymujemy wynagrodzenie z kilku źródeł zastosowanie tego narzędzia pomoże nam precyzyjnie określić w jaki sposób możemy planować swoje zobowiązania podatkowe. Kalkulator wynagrodzeń jest także przydatny podczas poszukiwania pracy, kiedy w ofertach widnieją kwoty brutto. W szybki i łatwy sposób bez znajomości zawiłości podatkowych możemy dzięki niemu oszacować na jakie realne zarobki możemy liczyć oraz określić ich komponenty. Dowiemy się dzięki zastosowaniu tego prostego narzędzia jakie kwoty z naszej pensji zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a jakie zaliczki na podatek dochodowy odprowadzi od naszej pensji pracodawca. Z uwagi na to, że rozliczając się rocznie możemy liczyć na zwrot PIT. Dzięki zastosowaniu kalkulatora będziemy mogli oszacować i zaplanować jakie kwoty do ewentualnego zwroty mogą się nam należeć. Jak widać kalkulator wynagrodzeń to podstawowe narzędzie jakim warto się posługiwać zarówno planując swoje obciążenia jak i zyski.