Pracownicze plany kapitałowe w 2020 roku - co warto o nich wiedzieć?

autor: calculators.pl

Pracownicze plany kapitałowe PPK oznaczają całkowicie dobrowolny i w pełni prywatny system oszczędzania długoterminowego. Zgodnie z założeniami ustawy każdy podmiot zatrudniający pracowników obowiązany będzie utworzyć PPK. Projekt ma być wdrażany etapami do 2021 roku.

Pracownicze plany kapitałowe w 2020 roku - co warto o nich wiedzieć?

PPK zasady

Pracownicze plany kapitałowe to powszechny system, w którym na indywidualnych rachunkach PPK gromadzone są środki o charakterze prywatnym i podlegającym dziedziczeniu. Konto prowadzone jest przez instytucję finansową, którą wybiera pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Udział w systemie jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców, podczas gdy pracownicy mają dowolność co do przystąpienia do programu. Zapisywani są do PPK przez pracodawcę automatycznie, ale mogą z niego zrezygnować. Rachunek PPK zasilany jest trzema rodzajami wpłat: od pracownika, od pracodawcy oraz z Funduszu Pracy.

Pracownicze plany kapitałowe dla kogo?

Do pracowniczych planów kapitałowych mogą przystąpić:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
  • osoby zatrudnione na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tego tytułu;
  • osoby wykonujące pracę nakładczą;
  • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim;
  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym;
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzani za pełnienie swojej funkcji;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych.

Pracownicze plany kapitałowe do jakiego wieku?

Kolejną ważną kwestią jest relacja pracownicze plany kapitałowe a wiek pracownika. Zgodnie z przepisami do PPK zgłaszane są wszystkie zatrudnione osoby w wieku od 18 do 54 lat. Ponadto do PPK mogą dołączyć osoby w wieku od 55 do 69 lat. Do pracowniczych planów kapitałowych przystąpią wówczas na własny wniosek, który powinien zostać złożony u pracodawcy.

Pracownicze plany kapitałowe jaki procent?

Podstawowa wpłata do PPK wyniesie 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu oraz 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy. Przepisy przewidują także inne rozwiązanie dla osób mniej zarabiających. W przypadku pracowników o miesięcznym wynagrodzeniu uzyskiwanym z różnych źródeł niższym niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku możliwe będzie dokonanie wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniej niż 0,05%. Pracodawca będzie mógł ponadto zadeklarować dokonywanie dodatkowej wpłaty wysokości 2,5%.

Pracownicze plany kapitałowe od kiedy?

Ustawodawca założył kilka terminów dla PPK od kiedy kolejne podmioty mają zostać w nie wdrożone. W 2019 roku do PPK przystąpili najwięksi pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 250 pracowników. W styczniu 2020 roku PPK wdrożyli pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 osób. W lipcu tego roku mają to zrobić pracodawcy, którzy zatrudniają od 20 do 49 pracowników. Na koniec – 1 stycznia 2021 roku – PPK wdrożą pozostałe podmioty.

Pracownicze plany kapitałowe jak zrezygnować?

W przypadku PPK rezygnacja z programu będzie możliwa na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy. Możliwy będzie jednak powrót do programu. Pracodawca będzie bowiem co 4 lata informował pracownika, który złożył rezygnację, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to konieczność składania co cztery lata kolejnych stosownych deklaracji. Jednocześnie też osoba, która z PPK zrezygnuje, będzie mogła w każdym momencie ponownie do programu przystąpić.

PPK czy warto?

Jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe opinie są podzielone. Nie ulega jednak wątpliwości, że z PPK wiążą się takie zalety jak ulga podatkowa czy mniejsze rotacje pracowników. Ponadto dodatkowe wpłaty dokonywane na program mogą być wykorzystywane jako benefit dla pracowników według określonych kryteriów. Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są też wliczane do wynagrodzenia, które stanowi podstawę ustalania wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Źródła: gazetaprawna, pzu, mojeppk, ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Data publikacji: 2020-01-21 07:31:41